MUSEUM WEGNERS VENNER

Vedtægter.

1. Navn og Hjemsted.
Stk. 1. Foreningens navn er Museum Wegners Venner, forkortet MWV.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.

2. Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskab til Museum Wegner og ved hjælp af kulturelle aktiviteter og andre tiltag at tilvejebringe midler til støtte for Museum Wegner.

3. Medlemskreds.
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der måtte ønske at støtte Museum Wegner.
Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af.
regnskabsåret.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår

4 Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering eller ved elektronisk indkaldelse.
Stk. 3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest.
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Godkendelse af budget.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

5. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

6. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og tre andre medlemmer. Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg bestående af formanden og to andre medlemmer til at udgøre den daglige ledelse.  Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen for en toårig periode, således, at der i lige år vælges to medlemmer og i ulige år tre medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter Generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstitueret møde med valg af formand, kasserer og sekretær gældende frem til næste Generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen kan selvsupplere med op til to medlemmer med særlige kvalifikationer.
Stk. 7. Museum Wegners leder eller dennes repræsentant deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

7. Økonomi regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

8. Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

S 10. Opløsning.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte.
stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

11. Datering.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16/6 2021.
og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 3/2 2022

Tønder den 3. Februar 2022
Niels Johannesen
dirigent

Bliv medlem